»нициативата "¬лез в зелени€ кръг"на Devin действа като катализатор за въображението и творчеството на учениците

»нтервю с янаки Ћазаров, директор на —” "¬ладимир  омаров", ¬елико “ърново, сертифицирано ≈коучилище
—понсорирано съдържание | 21 фев 2024 19:33,  расимир јнгелов
»нициативата "¬лез в зелени€ кръг"на Devin действа като катализатор за въображението и творчеството на учениците

 акво вдъхнови решението да станете част от инициативата „¬лез в зелени€ кръг“ и как започна процесът за ¬ас в самото училището?

»маме самочувствие на еко училище на базата на постигнатите резултати през годините. ¬инаги сме се включвали в различни еко инициативи: участвахме в първите кампании „ƒа изчистим Ѕългари€ за един ден“, открихме „≈ко зала“ за провеждане на дейности за изследване и опазване на околната среда, имаме извънкласни занимани€ с еко насоченост. ƒълги години при нас функционираше ученически еко клуб „»нтерактивна природа“, който организираше събити€, ангажиращи и възпитаващи еко съзнание у учениците. Ћокаци€та на училището до р. янтра в подножието на един от хълмовете на “ърновските височини и отдалечеността от градски€ шум имат мотивираща рол€ за ученици, учители и родители за повишаване на информираността за опазване на околната среда и изграждане на съответната поведенческа култура. —лед€хме събити€та по инициативата „¬лез в зелени€ кръг“ и дейностите на различни училища и организации, което ни вдъхнови и ние да станем част от «елени€ кръг на сертифицираните ≈коучилища.

 ак учениците и учителите се включиха в това пътуване?

“радиционно в часовете по природни науки отбел€зваме кампании и дати от международни€ екологичен календар.  огато казахме на учителите и учениците, че училището ще кандидатства за приза „«елен флаг“ и званието ≈коучилище, всички много се зарадваха. «а координатор на дейностите по инициативата бе определена јнтоанета ƒочева, главен учител в училището. ќсвен задължителните стъпки, по които тр€бваше да преминем, за да станем сертифицирано ≈коучилище, проведохме множество открити урочни и извънкласни иновативни STEM практики в училището, в които интегрирахме и екологичното образование. Ќаправихме обучени€ по темите биоразнообразие, здравословно хранене и хидратаци€, кръгова икономика, устойчиво земеделие и др.

 акви б€ха основните предизвикателства, пред които тр€бваше да се изправи училището при прилагането на екологичните практики?  ак училището преодол€ тези предизвикателства и какви стратегии се оказаха ефективни?

≈дно от предизвикателствата беше недостатъчно застъпената в учебните програми екологична тематика. «атова развиваме извънкласни дейности в тази посока, учим учениците кампанийно да събират отпадъци, да рециклират и да създават красота от отпадъци. ”чилището се намира в промишлена зона с индустриална замърсеност на въздуха. ѕо тази причина учениците провеждат редица изследвани€ на чистотата на речните води и киселинността на почвите в района. ƒруго предизвикателство е високи€т разход на електроенерги€ в училището, което беше частично решено чрез информационни кампании и спазване на определени правила. ¬следствие на предприетите действи€ разходът на електроенерги€ в училището бе намален.

ћожете ли да споделите запомн€щ се момент или събитие, което се откро€ва измежду екологичните инициативи на училището?

”чителите и учениците с гол€м интерес участваха в петте дейности на инициативата „√лобални дни на действие 2023“ на международната ‘ондаци€ за екологично образование, ко€то разработва програма ≈коучилища. “е изработиха почистващи препарати, който заместват химическите, засадиха растени€ в черупки от €йца, събираха разделно отпадъци, промениха предназначението на отпадъците, като използваха различни техники от изобразителното изкуство, за да създадат красиви предмети за вкъщи, размениха прочетена книга с при€тел, направиха и подариха „живи магнити“ от сукулентни растени€, засадени в събирани от децата коркови тапи.

»ма ли инициирани или ръководени от ученици дейности, които са особено успешни или иновативни?

”ченически€т съвет заедно с ≈кокомитета, създаден съгласно стъпките на програма ≈коучилища, организираха състезание за разделно събиране на отпадъци за учениците от ц€лото училище. Ѕ€ха осигурени контейнери за разделно събиране от „«елени системи“ на ќбщина ¬елико “ърново и вс€ка седмица б€ха излъчвани победители. ”ченически€т съвет и ученици от професионалната паралелка създадоха „”мно кошче“ за „разпознаване на отпадъци“, спечелиха първо м€сто на церемони€ на ћинистерството на образованието и науката и получиха приз в категори€та „«дравословен и/или екосъобразен начин на живот“.

 ак планирате да поддържате и надграждате постижени€та си в бъдеще?

≈кип от учители разработват различни STEM уроци: като например за ефективно използване на електроенерги€та, който ще се реализира до кра€ на учебната година, както и за опазване на околната среда. –аботим върху цветна градинка и др. ≈кстремните климатични събити€ през последните две години в Ѕългари€ са предпоставка за допълнителна информираност в часовете и нов тип поведение при справ€нето с последиците от т€х.

 акви са ключовите ползи за ¬ашето училище след сертифицирането му като ≈коучилище?  ак всичко това повли€ на ц€лостни€ дух и култура в учебното заведение, както и на местната общност?

—ертифицирането подейства като катализатор за увеличаването на екологичната осведоменост, въображението и творчеството на децата. ќбособихме еко кът в училището, където изложихме снимки и резултати от проектите и поставихме „«елени€ флаг“. »нициативите потвърдиха умени€та на колегите да работ€т в екип. —илните впечатлени€ на учениците и запомн€щите се моменти от наученото и прежив€ното ще бъдат и основни€т мотив да продължим с нови еко инициативи и дейности. –одителите и ќбщина ¬елико “ърново с готовност се включиха в екологичните дейности и ни подкрепиха като ≈коучилище.

 акъв съвет бихте дали на други училища, които сега се включват в инициативата „¬лез в зелени€ кръг“ и път€т им към превръщането им в ≈коучилище едва сега започва?

ƒа планират и организират максимално ефективно работата си, да следват стъпките на ѕрограмата, при нужда да се консултират с другите училища, да се включват във възможно гол€м брой еко инициативи с максимален брой деца. ƒа привличат местната общност в своите меропри€ти€. ƒа изб€гват формалността, да се възползват от предложени€та на учениците и да им дават възможност сами да инициират и управл€ват събити€.